Gratis leverans!! från 600,00 Sk
Spara till inköpslistan
Skapa en ny inköpslista

Villkor - MateMundo.se

§ 1. Definitioner

 1. Regler - dessa regler och föreskrifter, som definierar principerna för ingående av distansförsäljningsavtal via Internetbutiken, principerna för fullgörandet av dessa avtal, rättigheterna och skyldigheterna för parterna att distansförsäljningsavtalet och principerna för reklamationsförfarandet. När det gäller tjänster som tillhandahålls elektroniskt är Reglerna och Föreskrifterna de regler och föreskrifter som avses i artikel 8 i lagen om elektroniska tjänster.
 2. Kund - en fysisk person med full rättskapacitet, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk person, till vilken lagen ger rättskapacitet, som ingår ett distansförsäljningsavtal med Säljaren.
 3. Konsument – en fysisk person som gör en juridisk transaktion med näringsidkaren som inte är direkt relaterad till dennes ekonomiska eller yrkesmässiga verksamhet.
 4. Enskild entreprenör - en fysisk person som ingår ett distansförsäljningsavtal som är direkt relaterat till hans/hennes affärsverksamhet, när innehållet i detta avtal indikerar att det inte är av professionell karaktär för denna person, i särskilt till följd av föremålet för hans/hennes affärsverksamhet, tillgängliggörs på grundval av bestämmelserna i det centrala registret över affärsverksamhet och information.
 5. Entreprenör - en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person och till vilken lagen ger rättskapacitet, som i eget namn bedriver ekonomisk eller yrkesmässig verksamhet.
 6. Leverantör:
  Venusti sp. z o.o.,
  info@matemundo.se,
  NIP 6121860348,
  REGON 366578876.
 7. Säljarens registrerade kontorsadress:.
  Ostrowskiego 9/508,
  53-238 Wrocław.
 8. Internetbutik – webbplatsen som drivs av säljaren, tillgänglig på de elektroniska adresserna: www.matemundo.se genom vilken kunden kan få information om varorna och deras tillgänglighet och köpa varorna eller beställa en tjänst.
 9. Distansförsäljningsavtal – ett avtal om försäljning av varor/avtal om tillhandahållande av en digital tjänst eller digitalt innehåll (om tillämpligt), som ingås via onlinebutiken.
 10. Varor - en rörlig vara som kunden kan köpa från onlinebutiken.
 11. Digital tjänst – en tjänst som låter konsumenten:
  1. producera, bearbeta, lagra eller komma åt data i digital form;
  2. delning av data i digital form som har laddats upp eller skapats av konsumenten eller andra användare av denna tjänst;
  3. andra former av interaktion genom data.
 12. Digitalt innehåll – data som produceras och tillhandahålls i digital form.
 13. Webbutikens sekretess- och cookiespolicy - ett dokument som anger detaljerade regler för behandling av personuppgifter och användning av cookies. Sekretess- och cookiespolicyn bifogas som bilaga 3 till användarvillkoren och finns på https://www.matemundo.se/swe-privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Permanent medium - avser ett material eller verktyg som gör det möjligt för kunden eller säljaren att lagra information som är personligen riktad till kunden eller säljaren på ett sådant sätt att informationen kan nås i framtiden för en tidsperiod som är lämplig för de syften som informationen används för och som gör att den lagrade informationen kan reproduceras oförändrad, särskilt e-post.
 15. Elektroniskt beställningsformulär – elektroniskt beställningsförfarande som görs tillgängligt av säljaren för köparen.
 16. Elektroniskt returformulär - det elektroniska returförfarandet som görs tillgängligt av säljaren för köparen; tillgänglig på https://www.matemundo.se/returns-open.php.
 17. Elektroniskt anspråksformulär - det elektroniska anspråksförfarande som tillhandahålls av säljaren för köparen; tillgänglig på https://www.matemundo.se/rma-open.php.
 18. Skicka en beställning - validering av en beställning genom att klicka på knappen "" av kunden, behandlad som att kunden lämnar in en bindande avsiktsförklaring att ingå ett distansförsäljningsavtal med säljaren .
 19. Konto - en uppsättning data som lagras i onlinebutiken och i säljarens IKT-system som hänför sig till en given kund och de beställningar som gjorts av kunden och distansförsäljningsavtal som slutits av kunden, med användning av vilken kunden kan lägga beställningar, och i sinom tid - avbryta eller redigera, och ingå distansförsäljningsavtal.
 20. Beställningshantering åsikter eller åsikter om enskilda varor - subjektiva uttalanden och betyg som tilldelas i form av stjärnor från 1 till 5.
 21. Prenumerationsorder – en beställning som automatiskt skapas som en del av prenumerationen.
 22. Prenumeration – elektronisk tjänst som gör det möjligt att automatiskt skapa prenumerationsorder för specifika varor, i enlighet med återkommande vald av kunden, utan att behöva skicka in separata beställningar tills prenumerationen är slutförd.
 23. cykliska betalningar - är betalningar som görs automatiskt, i specifika cykler, som används för att betala för prenumerationsorder. Utförs på grundval av samtycke från Köparen i början av Abonnemanget.

§ 2 Allmänna bestämmelser

 1. typer och omfattning av tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg:
  1. ingående av försäljningsavtal online - med avseende på varor som säljs i internetbutiken,
  2. principer för registrering och användning av ett konto inom ramen för Internetbutiken,
  3. lägga till åsikter, kommentarer och betyg – kunden kan lägga till en åsikt eller kommentar till sin beställning,
  4. sända e-postmeddelanden där säljaren bekräftar mottagandet av en beställning, eventuellt mottagande av betalning, godkännande av en beställning för behandling.
 2. Användningen av onlinebutiken är möjlig under förutsättning att datorsystemet som används av kunden uppfyller följande tekniska minimikrav:
  1. webbläsare i den aktuella versionen, t.ex.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. alla program för att visa filer i PDF-format.
 3. Innehållet på Internetbutikens sidor, inklusive beskrivningar av varor och priser, utgör en inbjudan att ingå ett avtal i den mening som avses i artikel 71 i civillagen.
 4. Säljaren ska göra dessa villkor och villkor tillsammans med bilagorna tillgängliga via en länk på hemsidan före, under och efter ingåendet av fjärrförsäljningsavtalet. Köparen kan ladda ner och skriva ut den.
 5. För att säkerställa säkerheten för överföringen av meddelanden och data i samband med de tillhandahållna tjänsterna vidtar nätbutiken tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga för graden av säkerhet för de tillhandahållna tjänsterna, särskilt åtgärder för att förhindra att obehöriga personer erhålla och ändra personuppgifter som överförs över Internet.

§ 3 Beställningar

 1. att göra en beställning i Onlinebutiken kan göras via ett Konto eller välja alternativet för köp utan registrering, i vilket fall ett internt konto skapas, på basis av vilket Kunden kan skapa ett Konto. Det interna kontot behålls tills uppgifterna raderas från systemet eller kontot blockeras.
 2. Köpet görs genom att fylla i ett elektroniskt beställningsformulär som finns tillgängligt på sidorna i onlinebutiken. Valet av de beställda varorna görs genom att lägga dem i varukorgen. Den elektroniska beställningsblanketten anger bland annat vilka Varor, till vilket pris och i vilka kvantiteter Kunden önskar beställa till den plats som han/hon angett. Kunden vidtar lämpliga tekniska steg baserat på de meddelanden som visas.
 3. När kunden har angett alla nödvändiga uppgifter kommer en sammanfattning av beställningen att visas. Beställningssammanfattningen kommer att innehålla information om: Säljarens identifieringsdata, föremålet för beställningen, enhet och totalpris för de beställda varorna, inklusive leverans och eventuella andra kostnader, vald betalningsmetod, vald leveransmetod, tid och leveranskostnad.
 4. Om föremålet för avtalet är tillhandahållandet av digitalt innehåll eller digitala tjänster som inte lagras på ett materiellt medium eller tjänster som tillhandahålls elektroniskt eller på distans - Konsumenten i den extra kryssrutan som krävs för att göra beställningen och finns på den elektroniska beställningen Form ger följande samtycke: "Jag samtycker till leverans av digitalt innehåll som inte är inspelat på ett materiellt medium eller till att tjänsten påbörjas före utgången av 14 dagar från datumet för ingåendet av avtalet och erkänner förlusten av ångerrätt". Säljaren kommer att bekräfta mottagandet av ovannämnda samtycke via e-post.
 5. För att göra en beställning är det nödvändigt att tillhandahålla de personuppgifter som är markerade som obligatoriska i det elektroniska beställningsformuläret, för att acceptera innehållet i användarvillkoren, för att skicka beställningen genom att trycka på knappen "".
  1. Att skicka ett elektroniskt beställningsformulär av kunden utgör en bindande avsiktsförklaring att ingå ett distansförsäljningsavtal, i enlighet med innehållet i dessa villkor.
  2. Ett distansförsäljningsavtal ska anses ingått i det ögonblick då säljaren accepterar det elektroniska beställningsformuläret, vilket bekräftas genom att visa ett meddelande till köparen som bekräftar godkännandet av beställningen och anger dess nummer.
  3. Efter att ha ingått ett distansförsäljningsavtal får kunden en bekräftelse på den gjorda beställningen i form av ett e-postmeddelande, som inkluderar: bekräftelse på godkännande av beställningen och den slutliga bekräftelsen av alla viktiga delar av beställningen och allmänna villkor för det ingångna distansförsäljningsavtalet (Villkor och villkor för nätbutiken, inklusive bilagor nr 1 och 2), säljarens data, säljarens ansvar för prestandakvaliteten, om de tjänster som tillhandahålls av säljaren efter försäljningen och om sätt och effekter av att frånträda avtalet. Instruktioner om sättet och effekterna av frånträde från avtalet finns i bilaga 1.
  4. Till dess att säljaren påbörjar bearbetningen av beställningen:
   1. Kunden kan ändra sin beställning med hjälp av den tekniska lösningen som finns på sidan Elektroniskt beställningsformulär och gå igenom hela beställningsvägen igen. Beställningen ändras genom att man lägger en ny beställning som ersätter den tidigare gjorda. Alternativt krediteras betalningen som kunden har gjort på den nya beställningen och vid överbetalning återförs den till det bankkonto som betalningen gjordes från.
   2. Kunden kan avbryta sin beställning genom att välja alternativet "avbryt beställning" som finns på sidan för elektroniskt beställningsformulär.
  5. Om kunden avbryter beställningen ska säljaren återbetala den mottagna betalningen inom 3 arbetsdagar. Betalningen kommer att återbetalas med samma betalningsmetod som används av kunden.
  6. Bearbetningstiden för beställningen är mellan 1 och 10 arbetsdagar från det datum då avtalet ingicks.

§ 4 Betalning

 1. Onlinebutiken erbjuder möjligheten till betalning i form av förskottsbetalning, . Alternativet för uppskjuten betalning är möjligt i situationer som överenskommits individuellt med säljaren.
 2. Betalning för varorna kan göras med den metod som valdes vid beställningstillfället på det elektroniska beställningsformuläret.
 3. de för närvarande tillgängliga förbetalda betalningsmetoderna i onlinebutiken finns på https://www.matemundo.se/swe- payments.html.

§ 5 Leverans

 1. På det elektroniska beställningsformuläret ska kunden välja leveranssätt genom att markera det val som gjorts.
 2. I händelse av att varorna inte hämtas av kunden, vilket resulterar i att varorna returneras till säljaren - kan säljaren frånträda försäljningsavtalet efter att ha ringt kunden i ett e-postmeddelande som gavs i köpprocessen att fullgöra kontraktet. Återkallelsen från avtalet görs genom att göra ett uttalande till kunden i form av ett e-postmeddelande.
 3. I den situation som anges i punkt 2 är Säljaren skyldig att omedelbart återlämna betalningen till Kunden för de Varor som Kunden köpt.
 4. De för närvarande tillgängliga leveranssätten i Onlineshopen finns på https://www.matemundo.se/swe-delivery .html.

§ 6 Ånger från avtalet – elektronisk returblankett

 1. En konsument som har ingått ett distansförsäljningsavtal kan inom 14 dagar frånträda det utan att ange någon anledning. I händelse av frånträde från ett distansförsäljningsavtal - ska avtalet anses inte ha ingåtts.
 2. Den enskilde entreprenören ska också ha rätt att frånträda avtalet enligt villkoren i punkterna 6 och 7 i detta. I den mån som i punkterna 6 och 7 i dessa Villkor hänvisar till Konsumenten, avses även den Enskilda Entreprenören.
 3. I fall av frånträde från avtalet - Konsumenten ska endast stå för de direkta kostnaderna för att returnera Varorna.
 4. Konsumentens uttalande måste tydligt uttrycka sin vilja att frånträda avtalet, i synnerhet kan konsumenten:
  1. använd det elektroniska returformuläret som finns på Webbutikens hemsida: https://www.matemundo.se/returns -open.php.
  2. ångra avtalet med hjälp av ångerformuläret som bifogas som bilaga 2 - genom att skicka det till säljarens registrerade adress.
  3. Säljaren ska omedelbart bekräfta på ett varaktigt medium att han mottagit meddelandet om frånträde från avtalet som lämnats på det sätt som anges i underavsnitt 1 och 2.
 5. Att skicka uttalandet innan det löper ut räcker för att hålla tidsfristen.
 6. Perioden för att ångra avtalet börjar:
  1. för ett avtal i vars utförande säljaren levererar varorna, som är skyldig att överföra äganderätten till dem - från att konsumenten eller en tredje part annan än den transportör som konsumenten har angett tagit varorna i besittning, och i fallet med ett avtal som:
   1. involverar flera artiklar som levereras separat, i partier eller i delar - från att den sista artikeln, partiet eller delen tagits i besittning;
   2. består av regelbunden leverans av varor under en definierad tidsperiod - från att den första varan tagits i besittning;
  2. för andra kontrakt - från dagen för kontraktets ingående.
 7. Formen för ångerrätt från avtalet (bilaga nr 2 till dessa bestämmelser) och information om utövande av ångerrätten (bilaga nr 1 till dessa bestämmelser) ska tillhandahållas i elektronisk form.
 8. I händelse av frånträde från Avtalet för tillhandahållande av digitalt innehåll eller digital tjänst kan säljaren förhindra konsumenten från vidare användning av det digitala innehållet eller digitala tjänsten, i synnerhet genom att hindra konsumenten från att få tillgång till det digitala innehållet eller Digital tjänst.
 9. I händelse av återkallelse från avtalet för tillhandahållande av digitalt innehåll eller digital tjänst ska konsumenten sluta använda det digitala innehållet eller digitala tjänsten och göra det tillgängligt för tredje part.
 10. Rätten att ångra ett distansförsäljningsavtal ska inte gälla de avtal som anges i artikel 38 i lagen av 30.05.2014. (Journal of Laws of 2019, punkt 134) om konsumenträttigheter, bland annat kontrakt:
  1. för tillhandahållande av tjänster för vilka Konsumenten är skyldig att betala priset, om Säljaren har utfört tjänsten i sin helhet med uttryckligt och i förväg medgivande från Konsumenten, som före utförandets början har informerats om att efter Säljarens prestation kommer han att förlora rätten att frånträda avtalet och har erkänt detta.
  2. där priset eller ersättningen beror på fluktuationer på finansmarknaden som inte står under näringsidkarens kontroll och som kan inträffa före utgången av ångerfristen;
  3. vars föremål för prestanda är en vara som inte är prefabricerad, producerad enligt konsumentens specifikationer eller avsedd att tillgodose konsumentens individuella behov;
  4. vars föremål för prestation är en vara som levereras i förseglad förpackning som, när den öppnats, inte kan returneras av hälso- eller hygienskäl, om förpackningen har öppnats efter leverans;
  5. för leverans av ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram som levereras i förseglad förpackning om förpackningen öppnas efter leverans;
  6. leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium för vilket Konsumenten är skyldig att betala priset, om Säljaren har påbörjat utförandet med uttryckligt och förhandssamtycke från Konsumenten, som har informerats före början av fullgörande att efter Säljarens prestation kommer Konsumenten att förlora rätten att frånträda avtalet och har erkänt detta;
  7. vars föremål är ett ömtåligt föremål eller föremål som har kort hållbarhet och där föremålet för föreställningen är föremål som till sin natur är oskiljaktiga från andra föremål efter leverans;
  8. för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för ett prenumerationsavtal;
  9. avslutad genom offentlig auktion;
  10. för tillhandahållande av boende annat än för bostadsändamål, godstransport, biluthyrning, catering, tjänster relaterade till fritid, underhållning, sport eller kulturevenemang, om avtalet anger dagen eller perioden för utförandet av tjänsten;
  11. där föremålet för utförandet är alkoholdrycker, vars pris har avtalats vid köpeavtalets ingående, vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars värde beror på fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte har någon kontroll över;

§ 7 Effekter av frånträde från avtalet

 1. Säljaren ska, inom 14 dagar från dagen för mottagandet av meddelandet om frånträde från Avtalet för försäljning av en vara, återbetala till Konsumenten alla betalningar som Konsumenten gjort, inklusive kostnaderna för leverans, motsvarande billigaste leveranssätt som erbjuds av säljaren.
  1. Återbetalning av betalningar ska göras med samma betalningsmetod som används av konsumenten.
  2. Om Konsumenten för att utöva ångerrätten - använder det elektroniska returformuläret - kommer pengarna att återbetalas med den valda metoden och till det bankkonto som Kunden tillhandahållit.
  3. Om Säljaren inte har erbjudit sig att hämta Varorna från Konsumenten själv, kan Säljaren hålla inne med återbetalning av den betalning som erhållits från Konsumenten tills denne har fått tillbaka Varorna eller Konsumenten har tillhandahållit bevis på att de returnerats, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 2. Säljaren kan erbjuda konsumenten att själv hämta ut varorna från konsumenten. Men om Säljaren inte har lämnat ett sådant erbjudande - bör Konsumenten lämna tillbaka varan till Säljaren (eller en person som Säljaren bemyndigat att hämta den) omedelbart, dock senast 14 dagar från den dag då han frånträdde avtal. För att hålla tidsfristen räcker det att returnera varan innan dess utgång. Varor som konsumenten returnerar ska skickas till adressen till säljarens säte.
 3. Konsumenten är ansvarig för varje minskning av varornas värde till följd av deras användning utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 4. Konsumenten får inte frånträda avtalet om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls i utbyte mot betalning av ett pris och bristen på överensstämmelse mellan det digitala innehållet eller den digitala tjänsten med avtalet är oväsentligt.
 5. Säljaren kan begära återlämnande av det materiella medium på vilket den har tillhandahållit det digitala innehållet inom 14 dagar efter mottagandet av konsumentens ångerförklaring. Konsumenten ska returnera mediet omedelbart och på Säljarens bekostnad.
 6. Säljaren är skyldig att återbetala priset endast till den del som motsvarar det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som inte är i överensstämmelse med avtalet och det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, vars skyldighet att tillhandahålla som har fallit på grund av frånträde från kontrakt.

§ 8 Klagomål

 1. Ett klagomål om ett defekt i varorna eller att varorna inte överensstämmer med det ingångna fjärrförsäljningsavtalet kan lämnas in:
  1. via det elektroniska reklamationsformuläret;
  2. skriftligt till adressen till Säljarens säte eller via e-post till info@matemundo.se.
 2. I anmälan är det nödvändigt att ange ett fel som, enligt Köparens uppfattning, Varorna har, anspråk mot Säljaren, och om möjligt - att dokumentera nämnda defekt och tillhandahålla bevis för köp av Varorna i onlinebutiken. Säljaren ska svara på klagomålet inom 14 dagar efter det att det mottagits. Om han inte har svarat inom ovannämnda tidsfrist, anses han ha erkänt reklamationen. Svaret på klagomålet ska lämnas av Säljaren till Köparen skriftligen eller på ett varaktigt medium.
 3. De åtgärder som köparen ska vidta för att lämna in ett klagomål, inklusive metoden för leverans av de varor som reklameras till säljaren, anges i olika skeden i det elektroniska reklamationsformuläret.
 4. I händelse av att säljaren anser att reklamationen är berättigad: kostnaderna för utbyte, reparation, inklusive fraktkostnader i samband med reklamationen av varorna ska bäras av säljaren.
 5. Säljaren är ansvarig gentemot konsumenten, såväl som den individuella entreprenören, för varornas bristande överensstämmelse med distansförsäljningsavtalet enligt principerna som följer av lagen av 30.05.2014 om konsumenträttigheter.
  1. Säljaren är ansvarig för att varorna inte följer det försäljningsavtal som ingicks på distans vid tidpunkten för leveransen och som avslöjas inom två år från den tidpunkten, såvida inte varornas användbarhetsperiod, specificerad av Säljare, är längre.
  2. Säljaren ska reparera eller byta ut varorna inom 14 dagar efter att ha bekräftat reklamationen. Kostnaderna för reparation eller utbyte, inklusive i synnerhet kostnader för porto, transport, arbete och material, ska bäras av säljaren.
  3. Konsumenten ska göra varorna föremål för reparation eller utbyte tillgängliga för säljaren. Säljaren ska hämta varorna på egen bekostnad. 6.
 6. Säljaren ska leverera varorna fria från defekter och ska vara ansvarig gentemot entreprenören för defekter i de köpta varorna enligt villkoren i civillagen.
 7. Leveransen av digitalt innehåll eller digital tjänst till konsumenten eller den individuella entreprenören ska ske i enlighet med principerna som härrör från lagen av 30.05.2014 om konsumenträttigheter.
  1. Digitalt innehåll ska anses ha levererats när det digitala innehållet eller det sätt som tillåter åtkomst till det digitala innehållet eller nedladdning av det digitala innehållet har gjorts tillgängligt för konsumenten eller till en fysisk eller virtuell enhet som konsumenten självständigt har valt för det ändamålet, eller när konsumenten eller sådan enhet har åtkomst till den.
  2. Det digitala innehållet ska anses ha levererats när konsumenten eller den fysiska eller virtuella enhet som konsumenten självständigt har valt för detta ändamål har fått åtkomst till det.
  3. Säljaren ska bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet inom 21 dagar från det ögonblick då säljaren informerats av konsumenten om bristen på överensstämmelse med avtalet och utan otillbörlig olägenhet för konsumenten, med beaktande av deras natur och för vilket ändamål de används. Kostnaderna för att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet ska bäras av säljaren.

§ 9 Åsikter

 1. En åsikt om hanteringen av en beställning eller en åsikt om en vara kan lämnas under ett besök i onlinebutiken genom att klicka på gränssnittet bredvid varan eller genom att klicka på länken i e-postmeddelandet. Att lägga till ett yttrande är frivilligt och kostnadsfritt. Kunden får endast lägga ett betyg inom en beställning. 2.
 2. I betygen kan kunden tilldela ett stjärnbetyg från 1 till 5 och lägga till en muntlig kommentar som är begränsad till 65535 tecken.
 3. Betygen lagras och visas offentligt på webbutikens webbplats, såväl som på webbplatserna https://zaufaneopinie.idosell.com och https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Säljaren verifierar åsikterna med den e-postadress som användes i köpprocessen för varorna i fråga. En åsikt som läggs av en person som använder den e-postadress som användes i köpprocessen - markeras på butikens webbplats med kommentaren "åsikt bekräftad genom köp". Varje annan åsikt är markerad som en "åsikt som inte bekräftas av ett köp".
 5. Säljaren kan publicera åsikter om en viss vara från sina andra onlinebutiker.
 6. Säljaren kommer inte att ändra åsikterna vad gäller deras innehåll eller de stjärnor som tilldelas.
 7. Köparen är ensam och ensam ansvarig för innehållet i yttrandet. Säljaren förbehåller sig rätten att radera en åsikt enligt villkoren i lagen och dessa villkor.
 8. Inlämnande av information som är osann, vilseledande, vulgär, aggressiv, stötande eller uppenbart omoralisk är förbjuden. Det är också oacceptabelt att ladda upp innehåll som är olagligt, gör intrång i tredje parts rättigheter eller utgör en handling av illojal konkurrens. 9.
 9. Kunden förbinder sig att inte placera innehåll som innehåller länkar till externa webbplatser, är av marknadsförings- eller reklamkaraktär eller innehåller personuppgifter från tredje part.
 10. Innehållet i betyget kan döljas för andra användare av butiken på kundens uttryckliga begäran, men det tilldelade stjärnbetyget kommer att inkluderas i det totala betyget för butiken och varorna.

§ 10 Immateriella rättigheter

 1. Kunden förklarar att han/hon inte är berättigad till några rättigheter, inklusive upphovsrätt eller närstående rättigheter till de utvärderingar och uttalanden som lagts upp av honom/henne, förutom rätten att använda Onlinebutiken på det sätt som anges i Villkoren och Betingelser. Kunden ska inte ha rätt till några rättigheter att spela in, reproducera, göra tillgängligt, publicera eller sprida innehållet, såvida inte en sådan rättighet följer av bestämmelserna i lag eller dessa villkor.
 2. Kunden har inte rätt att på något sätt störa innehållet, i synnerhet innehållet, strukturen, formen, grafiken, funktionsmekanismen eller andra delar av onlinebutiken.
 3. Genom att placera åsikter i onlinebutiken, som utgör verk i den mening som avses i lagen av 4.2.1994 om upphovsrätt och besläktade rättigheter - ger kunden säljaren en icke-exklusiv och vederlagsfri licens, obegränsad i fråga om tid och territorium , att använda dessa verk av Säljaren, tillsammans med rätten att bevilja en underlicens, vilket inkluderar att göra verket tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt att alla kan få tillgång till det på en plats och tidpunkt som de själva väljer ( Internet). Licensen beviljas för alla exploateringsområden som är kända vid tidpunkten för dess beviljande, särskilt följande exploateringsområden:
  1. inom området för inspelning och multiplikation av verket med vilken teknik som helst - särskilt genom tryckning, reprografi, magnetisk inspelning, digital teknik, dvs. användning av vilken teknik som helst på någon audiovisuell eller visuell bärare, särskilt på audiovisuella skivor, CD-skivor, datorer disk, i ett multimedianätverk, inklusive Internet och relaterade onlinetjänster och multiplikation, inspelning, användning på Internet, reklam, multiplikation av inspelningen i elektronisk form i datorns minne och i interna och externa nätverk,
  2. användning av hela eller fragment eller delar av verket, med möjlighet att göra ändringar som är ett resultat av det givna onlinemediets natur - i alla publikationer, särskilt online, digitalt, nyhetsbrev och information, ensamt eller i kombination med andra verk eller fragment av verk; användning i sin helhet eller i fragment för marknadsföring och reklam, särskilt i form av audiovisuell reklam, ljud-, mediareklam.
  3. inom ramen för handel med originalet eller kopiorna som verket har fixerats på - marknadsföring, utlåning, leasing av originalet eller kopiorna,
  4. inom ramen för spridning av verket på annat sätt än vad som anges ovan - offentligt framförande, utställning, visning, reproduktion, samt sändning och återsändning, samt att göra verket tillgängligt för allmänheten på ett sätt ger alla tillgång till den på en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,
  5. användning av verk för reklam- och marknadsföringsändamål;
 4. radering av Kontot av Kunden eller av en åsikt enligt punkt 9, punkt 8 ska inte påverka giltigheten av ovannämnda licens.

§ 11. Försäljningsregler i Prenumerationsmodellen.

 1. Elektronisk tjänst i form av prenumeration kan tillhandahållas av säljaren till köparen.
 2. Användning av Abonnemanget möjliggör cyklisk leverans av utvalda Varor, med intervaller som anges av Kunden, utan att behöva lägga efterföljande beställningar tills Abonnemanget är slutfört. Betalning för prenumerationen görs med den cykliska betalningsmekanismen och endast via ett enda betalkort.
 3. Om du avbryter prenumerationen på ditt betalkort från din prenumeration avslutas din prenumeration. Postförskottsbetalning är inte möjlig inom prenumerationen.
 4. Köparen skapar en prenumeration genom att välja denna köpform i det elektroniska beställningsformuläret. En bekräftelse på skapandet av prenumerationen skickas omedelbart till köparens e-postadress som anges när köparen beställer första gången.
 5. Kunden hanterar Abonnemanget via Kontot enligt de tillgängliga alternativen. Abonnemanget kan även avslutas genom att kontakta butikssupporten info@matemundo.se.
 6. Abonnemanget är på obestämd tid. Abonnemanget kan sägas upp när som helst.
 7. Säljaren har rätt att ändra priserna på Varorna under Abonnemanget, vilket Köparen ska informeras om i den e-postkorrespondens som avses i punkten. 8.
 8. Säljaren ska skicka ett e-postmeddelande till köparen om skapandet av prenumerationsordern, med uppgift om dess ämne, kvantitet, pris, slutdatum och datumet för det planerade uttaget av pengar från kortet. Dessutom informerar Säljaren Köparen om möjligheten att säga upp Abonnemanget genom att bifoga en länk och det datum fram till vilket detta träder i kraft. Det är inte möjligt för Kunden att betala för Prenumerationsordern på annat sätt än via det anslutna betalkortet.
 9. Om ett försök att debitera ett betalkort misslyckas kommer kunden att informeras via e-post om att betalningen inte kan hämtas. Möjliga orsaker till att inte kunna debitera betalningen är: brist på pengar på betalkortet, utgången av kortet eller tekniska problem.
 10. Upphörande av kortet som är kopplat till prenumerationen kommer att leda till att prenumerationen avslutas.
 11. En prenumerationsorder kommer endast att uppfyllas efter att betalkortet har debiterats.
 12. Säljaren har rätt att avbryta prenumerationsordern, som den kommer att informera köparen om via e-post eller telefonkontakt.
 13. Kunden kommer att informeras via e-post eller telefon om omöjligheten att uppfylla prenumerationsordern, särskilt på grund av bristen på varor i säljarens lager. I denna situation kan slutdatumet för prenumerationsordern, såväl som efterföljande, ändras.

§ 12 Slutbestämmelser

 1. Dessa användarvillkor gäller från och med 2014.01.01.
 2. I händelse av att någon av bestämmelserna i dessa villkor ändras eller ogiltigförklaras genom ett beslut av en behörig myndighet eller domstol, ska de återstående bestämmelserna förbli i kraft och är bindande för säljaren och kunden.
 3. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Eventuella avtal som ingåtts före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna ska genomföras på grundval av de bestämmelser som gällde vid datumet för avtalets ingående.
 4. Den lag som är tillämplig för lösning av eventuella tvister relaterade till användarvillkoren är polsk lag. Dessa tvister kommer att avgöras av den lokalt behöriga domstolen. Kunden som är en Konsument kan också använda sig av utomrättsliga sätt att hantera klagomål och driva anspråk. All information om utomrättsliga sätt att hantera klagomål och driva anspråk kan erhållas på webbplatsen för Office of Competition and Consumer Protection på: www.uokik.gov.pl. Samtidigt vill vi informera dig om att de angivna förfarandena är av frivillig karaktär och att båda parter måste godkänna dem.
 5. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 informerar vi dig om att plattformen för onlinetvistlösning mellan konsumenter och handlare på EU-nivå (ODR-plattform) är tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr. ODR-plattformen är en one-stop-shop-webbplats för konsumenter och handlare som vill lösa en tvist utanför domstol angående avtalsförpliktelser som härrör från ett onlineförsäljnings- eller serviceavtal.

§ 13. Bilaga 1 - Information om utövandet av ångerrätten

 1. Du har ångerrätt enligt följande villkor för konsumenten och den enskilda entreprenören.
  Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar:
  1. i fallet med ett köpeavtal, från den dag då du tar varorna i besittning eller då en annan tredje part än transportören och som du angett tar varorna i besittning;
  2. vid ett avtal som innebär skyldighet att överlåta äganderätten till flera föremål som levereras separat från den dag då du förvärvar den sista varan i besittning eller på vilken en annan tredje part än transportören och som anges av du förvärvar den sista varan i besittning;
  3. i fallet med ett avtal som föreskriver överlåtelse av äganderätten till föremål som levereras i omgångar eller delar från den dag då du förvärvar den sista delbetalningen eller delen eller på vilken en annan tredje part än transportören och angav genom att du förvärvar den sista delen eller delen;
  4. när det gäller avtal om regelbunden leverans av varor, under en bestämd tidsperiod från den dag då du förvärvar den första varan eller då en annan tredje part än transportören och som du angett förvärvar den första bra;
  5. vid avtal om tillhandahållande av tjänster eller digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium, från dagen för avtalets ingående.
 2. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss, dvs: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław, info@matemundo.se om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (till exempel ett brev skickat per post, fax eller e-post).
 3. Du kan använda modellformuläret för ångerrätt, men detta är inte obligatoriskt.
 4. Du kan också fylla i det elektroniska returformuläret som finns på webbshoppen: https://www.matemundo. .se/returns-open.php. Om du använder det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att skicka en bekräftelse på mottagandet av ditt meddelande om utträde på ett varaktigt medium.
 5. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar din kommunikation angående din utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.
 6. I händelse av frånträde från detta avtal kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans av varorna (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att utöva din ångerrätt från detta avtal. Vi kommer att återbetala betalningen med samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat.
 7. I fallet med avtal som innebär överföring av äganderätten till en vara där vi inte har erbjudit oss att hämta varan i händelse av återkallelse – kommer vi att hålla inne återbetalning tills vi har tagit emot varan eller tills du har försett oss med bevis på dess återkomst, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 8. Skicka tillbaka den returnerade varan till: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław omedelbart och i vilket fall som helst senast 14 dagar från den dag då du informerade oss om ditt frånträde från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan innan 14-dagarsperiodens utgång. Du kommer att få stå för de direkta kostnaderna för att returnera varan.
 9. på grund av varornas vikt och dimensioner, i händelse av frånträde från avtalet - kan returnering av varorna innebära högre kostnader än normal postleverans. Om du vill använda budföretagens tjänster kan det bli nödvändigt att skicka försändelsen på en pall, vilket är dyrare än vanlig postförsändelse.

§ 14. Bilaga 2 - Modell ångerblankett

pixel