Gratis leverans!! från 600,00 Sk
Spara till inköpslistan
Skapa en ny inköpslista

Integritetspolicy - MateMundo.se

1. Personuppgiftsansvarig och definitioner

 1. Den personuppgiftsansvarige för kunder/användare av onlinebutiken, även känd som säljaren, är Venusti sp. z o.o., tel. , NIP 6121860348, REGON 366578876.
 2. Den personuppgiftsansvarige kan kontaktas på:
  1. adress för brev: Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław;
  2. e-postadressen: info@matemundo.se.
 3. Användare - en fysisk person som går in på webbplatsen/webbplatserna för onlinebutiken eller använder de tjänster eller funktioner som beskrivs i denna policy.
 4. Kund - en fysisk person med full rättskapacitet, en fysisk person som är en Konsument, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk person, till vilken lagen beviljar rättskapacitet, vilket sluter en Avtal om distansförsäljning med säljaren.
 5. Onlinebutik - en internettjänst som drivs av Säljaren, tillgänglig på elektroniska adresser (hemsidor): www.matemundo.se genom vilken kunden/användaren kan få information om varorna och dess tillgänglighet och köpa varorna eller beställa tjänsten.
 6. Nyhetsbrev – information, inklusive kommersiell information i den mening som avses i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) från säljaren, skickas till kunden/användaren på elektronisk väg; dess mottagande är frivilligt och kräver samtycke från kunden/användaren.
 7. Konto - en uppsättning data lagrad i Onlinebutiken och i Säljarens IT-system rörande Kunden/Användaren och beställningar som Kunden/Användaren har gjort och de avtal som Kunden/Användaren ingått, som gör det möjligt för Kunden/Användaren att lägga beställningar och sluta avtal.
 8. GDPR – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet av sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG.

2. Ändamålen, den rättsliga grunden och perioden för behandlingen

 1. För att genomföra distansförsäljningsavtalet behandlar säljaren:
  1. information om användarens enhet i syfte att säkerställa att tjänsterna fungerar korrekt: datorns IP-adress, information som finns i cookies eller annan liknande teknik, sessionsdata, webbläsardata, enhetsdata, data om aktivitet på webbplatsen , inklusive på enskilda undersidor;
  2. geolokaliseringsdata, om användaren har samtyckt till tjänsteleverantörens åtkomst till geolokalisering. Geolokaliseringsdata används för att tillhandahålla mer skräddarsydda erbjudanden av varor och tjänster;
  3. användares personuppgifter: namn, efternamn, registrerad kontorsadress, korrespondensadress, e-postadress, telefonnummer, skatteidentifikationsnummer (NIP), bankkontonummer eller andra personuppgifter som administratören kräver i köpprocessen.
 2. Denna information innehåller inte användarnas identitetsdata, men kan i kombination med annan information utgöra personlig information. Därför utökar den personuppgiftsansvarige fullt GDPR-skydd till dem.
 3. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med artikel 6 § 1 bokstav b i GDPR, i syfte att tillhandahålla en tjänst, det vill säga ett avtal om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg i enlighet med förordningen, i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 bokstav a i GDPR, i enlighet med samtycke till användning av vissa cookies eller annan liknande teknik, som uttrycks av lämpliga inställningar för webbläsaren, i enlighet med telekommunikationslagen eller i enlighet med samtycke till geolokalisering. Uppgifterna behandlas till slutet av Användarens användning av Online Shop.
 4. Administratören åtar sig att vidta alla åtgärder som krävs enligt artikel 32 i RODO, d.v.s. att ta hänsyn till den senaste tekniken, kostnaden för genomförandet och arten, omfattningen och syftet med behandlingen samt risken för överträdelse av rättigheter eller friheter för fysiska personer av varierande sannolikhet och allvarlighetsgrad, implementerar administratören lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för den risken.

3. Den personuppgiftsansvariges marknadsföringsaktiviteter

 1. Den personuppgiftsansvarige kan placera marknadsföringsinformation om sina varor eller tjänster på Webbutikens webbplats. Sådant innehåll ska visas av den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 6 § 1 bokstav f i GDPR, i enlighet med det berättigade intresse som eftersträvas av den personuppgiftsansvarige, av att publicera innehållet relaterat till de tillhandahållna tjänsterna och det reklaminnehållet i åtgärderna. där den personuppgiftsansvarige är inblandad. Samtidigt kränker åtgärden inte kundernas/användarnas rättigheter och friheter, kunderna/användarna förväntar sig att få liknande innehåll eller förväntar sig det eller så är det deras direkta syfte att besöka webbplatsen/webbplatserna för Online Handla.

4. Mottagare av användarens data

 1. Den personuppgiftsansvarige lämnar ut Användarnas personuppgifter endast till personuppgiftsbiträdena enligt ingångna avtal om anförtroende av personuppgiftsbehandling, i syfte att tillhandahålla tjänster till Administratören, t.ex. hosting och underhåll av webbplatsen, IT-tjänster, marknadsföring och PR-tjänster.

5. Överföring av personuppgifter till tredjeländer

 1. Personuppgifter kommer inte att behandlas i tredjeländer.

6. Ånger från kontraktet – elektronisk returblankett

 1. Rättigheter för de registrerade
  1. tillträde (artikel 15 i GDPR) - för att få bekräftelse från den personuppgiftsansvarige, om hans eller hennes personuppgifter behandlas. Om uppgifterna om en person behandlas har han eller hon rätt att få tillgång till dem och få följande information: om ändamålen med behandlingen, kategorierna av personuppgifter, mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna har varit till eller kommer att avslöjas, om datalagringsperioden eller om de kriterier som används för att fastställa denna period, om rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av personuppgifter och att invända mot sådan behandling;
  2. för att få en kopia av uppgifterna (artikel 15 avsnitt 3 GDPR) - att få en kopia av de uppgifter som ska behandlas; det första exemplaret är kostnadsfritt. För ytterligare kopior kan den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader;
  3. till rättelse (artikel 16 i GDPR) - att begära rättelse av felaktiga eller för att komplettera ofullständiga uppgifter om honom eller henne;
  4. att radera uppgifterna (artikel 17 i GDPR) - att begära radering av hans/hennes personuppgifter om den personuppgiftsansvarige inte har någon rättslig grund för sin behandling eller om uppgifterna inte längre är nödvändiga för behandlingens syften;
  5. till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR) - att begära en begränsning av behandling av personuppgifter när:
   1. riktigheten av personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna,
   2. behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär begränsning av användningen av dem istället,
   3. den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens syften, men de krävs av den registrerade för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk,
   4. den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21 § 1 i avvaktan på verifieringen av om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades;
  6. till dataportabilitet (artikel 20 GDPR) - att ta emot de personuppgifter som rör honom eller henne, som han eller hon har lämnat till en personuppgiftsansvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, där uppgifterna behandlas på grundval av den registrerades samtycke eller enligt ett avtal med honom/henne och där uppgifterna behandlas på automatiserade sätt;
  7. att invända (artikel 21 i GDPR) - att invända mot behandlingen av hans/hennes personuppgifter för den registeransvariges legitima syften, på grunder relaterade till hans/hennes specifika situation, inklusive profilering. I sådana fall ska den personuppgiftsansvarige bedöma förekomsten av viktiga legitima skäl för behandling som åsidosätter de registrerades intressen, rättigheter och friheter eller skäl för att upprätta, driva eller försvara anspråk. Om enligt bedömningen den registrerades intressen kommer att ha företräde framför den registeransvariges intressen, ska den personuppgiftsansvarige vara skyldig att sluta behandla uppgifterna för dessa ändamål;
  8. att återkalla samtycke när som helst och utan att ange någon anledning, men behandlingen av personuppgifter som utförs innan samtycket återkallas kommer fortfarande att förbli laglig. Återkallande av samtycke ska leda till att den personuppgiftsansvarige upphör att behandla personuppgifter för det ändamål för vilket samtycket gavs.
 2. För att utöva de ovannämnda rättigheterna bör den registrerade kontakta den personuppgiftsansvarige med hjälp av de kontaktuppgifter som tillhandahålls och informera den personuppgiftsansvarige, vilken rättighet och i vilken utsträckning han/hon vill utöva den.

7. Ordföranden för personuppgiftskontoret

 1. Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Polen är ordförande för byrån för skydd av personuppgifter, med säte i Warszawa, ul. Stawki 2, som kan kontaktas enligt följande:
 2. adress för bokstäver: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. via den elektroniska brevlådan som finns på webbplatsen: https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;
 4. adress för brev: hjälplinje: 606-950-0000.

8. Dataskyddsombud

 1. I vilket fall som helst kan den registrerade också kontakta den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud direkt via e-post eller skriftligen till den personuppgiftsansvariges adress som anges i avsnitt 1 punkt 2 i denna policy.

9. Ändringar av integritets- och cookiepolicyn

 1. Sekretess- och cookiespolicy kan kompletteras eller uppdateras i enlighet med den personuppgiftsansvariges aktuella behov i syfte att tillhandahålla aktuell och tillförlitlig information till kunder/användare.

10. Cookies

 1. Onlinebutiken utför funktionerna att få information om kunder, användare och deras beteende på följande sätt genom att:
  1. information som frivilligt angetts på formulären för ändamål som härrör från formulärets funktion;
  2. lagring av cookies (så kallade: "cookies") på den slutliga enheten;
  3. samla in webbserverloggar av nätbutikens värdoperatör (nödvändigt för att nätbutiken ska fungera korrekt).
 2. Cookiefiler är IT-data, särskilt textfiler, som lagras i kundens/användarens slutenhet och är utformade för att använda webbshopens webbplats. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen som de kommer från, tidpunkten för deras lagring på den slutliga enheten och ett unikt nummer.
 3. Onlinebutiken använder cookies endast efter att Kunden/Användaren har gett sitt förhandsgodkännande i detta avseende. Samtycke till användningen av alla cookies av nätbutiken ges genom att klicka på knappen: "Stäng" när meddelandet om användningen av cookies i nätbutiken visas eller genom att stänga det meddelandet.
 4. Om kunden/användaren inte samtycker till användningen av cookies i onlinebutiken kan han/hon använda alternativet: "Jag godkänner inte", vilket också finns tillgängligt i meddelandet om användningen av cookies av Onlinebutik eller gör ändringar i inställningarna för webbläsaren som för närvarande används av kunden/användaren (dock kan detta orsaka felaktig användning av webbutiken).
 5. För att hantera cookieinställningarna ska kunden/användaren välja webbläsare/system och följa instruktionerna: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter från cookies är de legitima intressen som eftersträvas av webbplatsens operatör, bestående av att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet, säkerställa tjänsternas säkerhet.
 7. Onlinebutiken använder två grundläggande typer av cookies: sessionscookies och persistenta cookies. Sessionscookies är temporära filer, som lagras i Användarens slutliga enhet tills du loggar ut, lämnar onlinebutiken eller stänger av programvaran (webbläsaren). Beständiga cookies lagras i en användares enhet under den tid som anges i parametrarna för cookies eller tills de tas bort av användaren.

Funktionella cookies (nödvändiga)

www.matemundo.se

monit_token: 365 dagar, cookie
Identifierar butikens kund.

shop_monit_token: 30 minuter, cookie
Identifierar butikens kund.

klient: 1 dagar, cookie
Identifierar den inloggade kunden/korgen för den icke-inloggade kunden.

affiliate: 90 dagar, cookie
Det lagrar information om partner-ID från vilket butiken gick in.

ordersDocuments: cookie
Lagar information om utskriftsstatus för ett dokument.

__idsui: 1095 dagar, cookie
Fil krävs för den så kallade lätta inloggningsfunktionen på webbplatsen.

__idsual: 1095 days, cookie
Fil krävs för den så kallade lätta inloggningsfunktionen på webbplatsen.

__IAI_SRC: 90 dagar, cookie
Den lagrar bara källan från vilken sidan kom åtkomst.

inloggning: cookie
Lagar information om huruvida användaren har loggat in på webbplatsen .

CPA: 28 dagar, cookie
Innehåller information om variablerna för CPA/CPS-programmen som webbplatsen deltar i.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 dagar, cookie
Variantidentifierare för A/B-testet och IdoSell RS-motorkonfigurationen.

basket_id: 365 dagar, cookie
Webbplatsanvändarens varukorgsidentifierare, tilldelad under den pågående sessionen.

page_counter: 1 dagar, cookie
Räknare för besökta sidor.

LANGID: 180 dagar, cookie
Lagrar information om språket som valts av webbplatsanvändaren.

REGID: 180 dagar, cookie
Lagrar information om webbplatsanvändarens region.

CURRID: 180 dagar, cookie
Lagar information om valutan för webbplatsen som valts av användaren.

__IAIABT__: 30 dagar, cookie
Den lagrar A/B-testidentifieraren i syfte att testa och förbättra butikens funktionalitet.

__IAIABTSHOP__: 30 dagar, cookie
Den lagrar identifieraren för s hop som deltar i A/B-testet.

__IAIABTVARIANT__: 30 dagar, cookie
Lagrar identifieraren för varianten som ritats som en del av det pågående A/B-testet.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Lagrar antalet gånger ett popup-meddelande har visats.

samedayPistcode: 90 dagar, cookie
Lagar information om webbplatsanvändarens postnummer, vilket krävs för att erbjuda budleverans på SameDay-tjänsten.

applePayAvailability: 30 dagar, cookie
Lagrar information om huruvida en ApplePay-betalningsmetod är tillgänglig för användaren.

paypalMerchant: 1 dagar, cookie
PayPal-konto-ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Lagrar information om när nästa popup-meddelande ska visas. 

rabateCode_clicked: 1 dagar, cookie
Lagrar information om stängningen av den aktiva rabattfältet.

freeeshipping_clicked: 1 dagar, cookie
Lagar information om stängningen av gratis leveransfält.

omdirigering: cookie
Lagrar information om stängningen av popup-meddelandet som anger det föreslagna språket för butiken.

filterHidden: 365 days, cookie
När alternativet att komprimera filtret för varor klickas sparas vilket filter som ska komprimeras när varulistan uppdateras.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Den lagrar information om att stänga popup-meddelandet.

cpa_currency: 60 minuter, cookie
Innehåller valutainformation för CPA/CPS-program som webbplatsen deltar i.

basket_products_count: cookie
Lagrar information om antalet produkter i varukorgen.

önskemål_products_count: cookie
Lagrar information om antalet produkter i favoritlistan.

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 dagar, cookie
Säkerställer korrekt visning av popup-meddelandet informera om IdoAccounts inloggningstjänst (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one -account-and-placering-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Lagar information om huruvida sidan visas i mobilappen.

paypalAvailability_: 1 dagar, cookie
Lagar information om huruvida en PayPal-betalningsmetod är tillgänglig för användaren.

ck_cook: 3 dagar, cookie
Lagrar information om huruvida användaren av webbplatsen har samtyckt till cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 dagar, cookie
Stor es information om huruvida användaren har accepterat samtycke till att använda tjänsten IdoAccounts.

Google

NID: 180 dagar, cookie
Dessa cookies (NID , ENID) används för att komma ihåg dina inställningar och annan information, såsom ditt föredragna språk, hur många resultat du föredrar att visa på en sökresultatsida (till exempel 10 eller 20) och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverad. Denna cookie krävs också för att erbjuda betalningstjänsten Google Pay.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 dagar, cookie
Denna cookie ställs in av Google reCAPTCHA, som skyddar vår webbplats mot spamförfrågningar på kontaktformulär.

PayPal

ts: cookie
Denna cookie är tillhandahålls vanligtvis av PayPal och stöder betalningstjänster på webbplatsen.

ts_c: 1095 dagar, cookie
Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och används för att förhindra bedrägerier.

x-pp-s: cookie
Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och stöder betalningstjänster på webbplatsen.

enforce_policy: 365 dagar, cookie
Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och stöder betalningstjänster på webbplatsen.

tsrce: 3 dagar, cookie
Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och stöder betalningstjänster på webbplatsen.

l7_az: 60 minuter , cookie
Denna cookie är nödvändig för PayPals inloggningsfunktion på webbplatsen.

LANG: 1 dagar, cookie
Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och stöder betaltjänster på webbplatsen.

nsid: cookie
Används i samband med transaktioner på webbplatsen. Cookien krävs för säkra transaktioner.


Analytics-cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 dagar, cookie
Aktivitetsspårningsidentifierare för att samla in historiken för förbeställningskällor samt källan genom vilken beställningen gjordes enligt tillskrivningsmodellen för senaste klick.

Google Analytics

_ga_: 730 dagar, cookie
Används av Google Analytics för att samla in data om antalet gånger en användare har besökt webbplatsen, samt datum för det första och senaste besöket.

_ga: 730 dagar, cookie
Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.

_gid: 1 dagar, cookie
Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.

_gat: 1 dagar, cookie
Används för att strypa förfrågningsfrekvensen . Analytics anonymiserar IP-adressen.

_dc_gtm_UA-#: 730 dagar, cookie
Används av Google Tag Manager för att kontrollera laddningen av en Google Analytics-skripttagg. Analytics anonymiserar IP-adressen.

FPLC: 1200 minuter, cookie
Icke-HttpOnly cookieversion med namnet FPLC med ett värde som hashas från FPID-värdet.

_gat[_]: 1 minuter, cookie
Används för att strypa förfrågningsfrekvensen. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minut, cookie
Används för att analysera besökarnas surfvanor, flöde, källa och annan information.

__utma: 730 dagar, cookie
Används för att skilja användare och sessioner åt. Cookien skapas när javascript-biblioteket körs och inga befintliga __utma-cookies existerar. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

__utmb: 30 minuter, cookie
Används för att fastställa nya sessioner/besök. Cookien skapas när javascript-biblioteket körs och inga befintliga __utmb-cookies existerar. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

__utmc: cookie
Används inte i ga.js. Ställ in för interoperabilitet med urchin.js. Historiskt har denna cookie fungerat tillsammans med __utmb-cookien för att avgöra om användaren var i en ny session/besök.

__utmt: 10 minuter, cookie
Används för att strypa begärandefrekvens.

__utmz: 180 dagar, cookie
Lagrar trafikkällan eller kampanjen som förklarar hur användaren nådde din webbplats. Cookien skapas när javascript-biblioteket körs och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

__utmv: 730 dagar, cookie
Används för att lagra besökarnivå anpassad variabel data. Denna cookie skapas när en utvecklare använder metoden _setCustomVar med en anpassad variabel på besöksnivå. Denna cookie användes också för den föråldrade _setVar-metoden. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 dagar, cookie
Innehåller en token som kan användas för att hämta ett klient-ID från AMP Client ID-tjänst. Andra möjliga värden indikerar opt-out, begäran om flygning eller ett fel vid hämtning av ett klient-ID från AMP Client ID-tjänst.

FPID: 730 dagar, cookie
Denna cookie heter FPID (First Party Identifier) som standard. Värdet som lagras i FPID kommer att användas för att ställa in klient-ID i begäran till Googles servrar.

_gaexp: 90 dagar, cookie
Används för att fastställa en användares inkludering i ett experiment och utgången av experiment som en användare har inkluderats i.

_opt_awcid: 1 dagar, cookie
Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID.

_opt_awmid: 1 dagar, cookie
Används för kampanjer mappade till Google Ads-kampanj-ID:n.

_opt_awgid: 1 dagar, cookie
Används för kampanjer mappade till Google Ads-annonsgrupps-id:n

_opt_awkid: 1 dagar, cookie
Används för kampanjer mappade till Google Ads-kriterie-ID:n

_opt_utmc: 1 dagar, cookie
Lagrar den sista utm_campaign-frågeparametern.

_opt_expid: 0,2 minuter, cookie
Denna cookie skapas när ett omdirigeringsexperiment körs. Den lagrar experiment-ID, variant-ID och hänvisningsadressen till sidan som omdirigeras.

Google Analytics-pixel: 999 dagar, spårningspixel
Pixel mäter besök, klick , och annat digitalt beteende. Detta gör det möjligt att anpassa din marknadsföringsstrategi.

__utmli: 60 dagar, cookie
Cookien är en del av funktionen Enhanced Link Attribution som (försöker) särskilja klick på länkar till samma destination i analyserna på sidan. Innehåller id (om någon) för den klickade länken (eller dess överordnade) som ska läsas på nästa sida, så att analyser på sidan kan avgöra var på sidan den klickade länken fanns.

Google Maps

SID: 3650 dagar, cookie
Innehåller digitalt signerade och krypterade uppgifter om en användares Google-konto-ID och senaste inloggningstiden. Kombinationen av dessa cookies (SID, HSID) tillåter Google att blockera många typer av attacker, till exempel försök att stjäla innehållet i formulär som skickats in i Googles tjänster.


Annonscookies

Meta (Facebook)

fbsr_: cookie
Innehåller den signerade begäran för Facebook-appens användare.

fbss_: 365 dagar, cookie
Delad session Facebook.

fbs_: 30 minuter, cookie
Facebook session.

Metapixel: 999 dagar, spårningspixel
Metapixeln är en kod som låter dig mäta effektiviteten av din annonsering genom att förstå de åtgärder som vidtas av användare av webbplatsen och låter dig se till att dina butiksannonser visas för rätt personer.

_fbp: 90 dagar, cookie
Cookie som används för användarprofilering och för att matcha annonsering med användarprofilen så exakt som möjligt.

fr: 90 dagar, cookie
Cookie som används för användarprofilering och för att matcha annonsering med användarprofilen så exakt som möjligt.

_fbc: 730 dagar, cookie
Lagra senaste besök.

tr: cookie
Cookie används för användarprofilering och för att matcha reklam med användarprofil så exakt som möjligt.

sb: 402 dagar, cookie
Denna cookie hjälper till att identifiera och tillämpa ytterligare säkerhetsåtgärder om någon försöker komma åt ditt Facebook-konto utan tillstånd, till exempel genom att ange slumpmässiga lösenord . Det används också för att registrera information som gör att Facebook kan återställa en användares konto om de glömmer sitt lösenord, eller för att tillhandahålla ytterligare autentisering om det misstänker att någon har hackat sig in på deras konto. Detta inkluderar till exempel "sb" och "dbln" cookies, som säkert kan identifiera en användares webbläsare.

usida: cookie
Samlar en kombination av användarens webbläsare och unika identifierare, som används för att skräddarsy annonsering till användare.

wd: 9 dagar, cookie
Denna cookie hjälper till att dirigera trafik mellan servrar och analysera hur snabbt Meta Produkter laddas på olika användare. Tack vare cookies kan Meta också registrera bildförhållandet och dimensionerna på en användares skärm och fönster, och veta om användaren har högkontrastläge aktiverat, så att den kan presentera sina webbplatser och applikationer korrekt. Den kan till exempel använda "dpr" och "wd" cookies, bland annat, för att ge användaren optimala enhetsskärmparametrar.

locale: 9 dagar, cookie
Denna cookie innehåller visningsspråket för den senast inloggade användaren på den här webbläsaren.

datr: 7 days, cookie
Syftet med datr cookie är för att identifiera webbläsaren som används för att ansluta till Facebook oberoende av den inloggade användaren. Denna cookie spelar en nyckelroll i Facebooks säkerhets- och webbplatsintegritetsfunktioner.

www.matemundo.se

RSSID: 180 dagar, cookie
IdoSell RS-användar-ID, används i syfte att visa skräddarsydda produktrekommendationer på webbplatsen.

__IAIRSUSER__: 60 minuter, cookie
IdoSell RS-användar-ID, används i syfte att visar skräddarsydda produktrekommendationer på webbplatsen.

Google Analytics

__gads: 395 dagar, cookie
För att tillhandahålla annonsvisning eller retargeting.


 1. Cookiesna används för följande ändamål:
  1. skapa statistik som hjälper till att förstå hur kunder/användare av nätbutiken använder webbplatserna, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll;
  2. upprätthålla kund-/användarsessionen (efter inloggning), tack vare vilken kunden/användaren inte behöver ange inloggning och lösenord på nytt på varje undersida i onlinebutiken;
  3. definiera kundens profil i syfte att visa produktrekommendationer och matchande material i annonsnätverk, särskilt Googles nätverk.
 2. Programvara för webbsurfning (webbläsare) tillåter vanligtvis som standard att lagra cookies i användarens slutliga enhet. Kunder/användare kan ändra sina inställningar i detta område. Webbläsaren gör det möjligt att ta bort cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookiefiler.
 3. Begränsningar av användningen av cookies kan påverka vissa av funktionerna som finns tillgängliga på webbshopens webbplatser.
 4. Cookiefiler placerade i kundens/användarens slutliga enhet och kan även användas av onlinebutikens annonsörer och partners som samarbetar med onlinebutiken.
 5. Cookies kan användas av Googles nätverk för att visa annonser som är skräddarsydda för hur kunden/användaren använder onlinebutiken. För detta ändamål kan de lagra information om användarens navigeringsväg eller tid tillbringad på en viss sida: https://policies.google .com/technologies/partner-sites.
 6. Vi rekommenderar att kunden/användaren läser dessa företags sekretesspolicy för att förstå hur cookies används i statistiken: Sekretesspolicy - Google Analytics.
 7. När det gäller information om kundens/användarens preferenser som samlats in av Googles annonsnätverk, kan kunden/användaren se och redigera informationen från cookies med hjälp av verktyget: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. På webbplatsen för OnlineShop finns plug-ins som kan överföra data från kunder/användare till datainsamlare, som t.ex.: .
 9. I syfte att utföra distansförsäljningsavtalet på ett korrekt sätt kan den personuppgiftsansvarige göra kundens/användarens data tillgängliga för kurirenheter. De för närvarande tillgängliga leveranssätten i Webbutiken är: https://www.matemundo.se/swe-delivery.html.
 10. I syfte att korrekt utföra distansförsäljningsavtalet kan den personuppgiftsansvarige göra Kund-/Användardata tillgänglig för Internetbetalningssystem. De för närvarande tillgängliga betalningsmetoderna i form av förskottsbetalning i Onlineshoppen är: https://www.matemundo.se/swe-payments.html.

11. Nyhetsbrev

 1. Kunden/Användaren kan ge sitt samtycke till att ta emot kommersiell information elektroniskt genom att markera lämpligt alternativ i registreringsformuläret eller vid ett senare tillfälle på lämplig flik. I fallet med sådant samtycke ska kunden/användaren få information (nyhetsbrev) från onlinebutiken samt annan kommersiell information som skickas av säljaren till kundens/användarens e-postadress.
 2. Kunden/Användaren kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att avmarkera lämplig ruta på hans/hennes kontosida eller genom att gå till formuläret https://www.matemundo.se/newsletter.php genom att klicka på lämplig länk i innehållet i varje nyhetsbrev eller via kundtjänstkontoret.

12. Konto

 1. Kunden/användaren får inte placera i onlinebutiken eller förse säljaren med innehåll, inklusive åsikter och annan information av olaglig karaktär.
 2. Kunden/användaren får tillgång till kontot efter registrering.
 3. Vid registrering uppger kunden/användaren kontotyp eller kön, namn, efternamn, företagsnamn, NIP-nummer, data för utfärdande av ett försäljningsdokument, fraktdata, e-postadress och välj ett lösenord. Kunden/Användaren försäkrar att de uppgifter som han/hon lämnar i registreringsformuläret är korrekta. Registrering kräver att kunden/användaren läser bestämmelserna noggrant och markerar på registreringsformuläret att han/hon har läst bestämmelserna och accepterar alla bestämmelser.
 4. I det ögonblick då Kunden/Användaren beviljas åtkomst till Kontot ingås ett avtal om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg mellan Säljaren och Kunden/Användaren på obestämd tid. Konsumenten kan frånträda detta avtal på de villkor som anges i bestämmelserna.
 5. Registrering av ett konto på en av webbshopens webbplatser innebär samtidigt registrering som ger tillgång till de andra webbplatserna där onlinebutiken är tillgänglig.
 6. Kunden/Användaren kan säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg när som helst med omedelbar verkan, informera Säljaren om det per e-post eller skriftligen till den personuppgiftsansvariges adress som anges i 1 § punkten. 2 denna policy.
 7. Säljaren har rätt att säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänster som rör Kontot i händelse av: upphörande eller överföring av tjänsten Onlinebutik till tredje part, överträdelse av Kunden/Användaren av lagen eller bestämmelserna i bestämmelserna, samt i händelse av inaktivitet hos Kunden/Användaren under en period av 6 månader. Avtalet sägs upp med sju dagars varsel. Säljaren kan föreskriva att omregistrering av kontot kräver säljarens tillstånd.
pixel